תקנון ומדיניות

תקנון

אחוזת משכית
תקנון אתר האינטרנט ותנאי שימוש

1.כללי

1.1אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון אחוזת משכית במושב לימן  המופעל על ידי אחוזת משכית בע"מ חברה מספר 516404639 (להלן: "המלון").

1.2תקנון זה מהווה את חוזה ההתקשרות שבין המלון לבין כל המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").

1.3כל המשתמש באתר מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, ורואים כל משתמש באתר ככפוף להוראות ולתניות של תקנון זה.

1.4אתר זה או חלקו מובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.5המידע, הנתונים, התמונות, הסרטים, ההסברים, התיאורים, האמצעים הוויזואליים וכל שאר הדברים המוצגים באתר (להלן: "המידע") ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו. המשתמש יעשה שימוש במידע אך ורק לצורך שימושו האישי בלבד, ואסור למשתמש להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון.

1.6המשתמש לא יבצע כל סילוף או שינוי אחר במידע או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2.חשיפת המשתמש לסיכונים עקב שימוש באתר

2.1 ידוע למשתמש שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט, לרבות כאלה בעלי כוונות זדון.

2.2ידוע למשתמש כי אין ביכולתו של המלון להגן באופן מוחלט על המשתמש מפני הסכנות הכרוכות בשימוש באתר, לרבות סכנה לחדירה לפרטיותו של המשתמש, גניבת מידע אישי וכיו"ב, והמשתמש עושה שימוש באתר מתוך מודעות לסכנות הללו ונכונות לשאת בסיכון הכרוך בכך.

2.3המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ובמידע, והוא פוטר את המלון מכל אחריות בקשר לכך

2.4מידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 

2.5המידע, ובכלל זה התמונות ושאר האמצעים הוויזואליים המוצגים באתר, הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים את המלון. ייתכנו שינויים בין האופן שבו אלה מוצגים באתר או האופן שבו הם משתקפים על גבי מסך מחשב או טלפון נייד של המשתמש, לבין צורתם ונראותם במציאות. המשתמש פוטר את המלון לכל אחריות בשל הבדלים שכאלה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המלון בשל כך.

2.6באתר לא מוצגים מידע ו/או תמונות ו/או אמצעים ויזואליים אחרים ו/או תיאורים של כל חלקי המלון ושל כל חדרי המלון. ייתכנו הבדלים בין החלקים השונים של המלון ובכלל זה בין החדרים השונים של המלון. המשתמש לוקח זאת בחשבון בעת שהוא מבצע הזמנה דרך האתר, פוטר את המלון מכל אחריות בשל כך, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המלון בשל כך.

2.7המלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

2.8המידע איננו ניתוח, תיאור או פירוט ממצה, שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו, ושל נושאים נוספים אשר אינם מפורטים בו ואשר נוגעים למלון ולאירוח בו. המידע הינו כללי בלבד וחלקי. 

2.9המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע.

2.10המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.11המלון לא יישא באחריות לפעילות על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.12 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3.הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר

3.1כללי

3.1.1המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותי אירוח במלון המוצעים באתר (להלן: "השירותים") ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש לכל מטרה אחרת.

3.1.2כל המזמין שירותים באמצעות אתר זה (להלן: "המזמין"), נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו. 


3.2פרטי רוכש השירותים

3.2.1בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן (להלן: "ההזמנה"), יידרש המזמין להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2המזמין הינו האחראי הבלעדי לדיוק פרטי ההזמנה של השירותים אותם הוא מזמין דרך האתר, וכל הפרטים אותם הוא יזין בהזמנה מחייבים אותו, אף אם יש בהם טעות שמקורה במזמין. המלון ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת האירוח, תאריך, מספר האורחים וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר, וכן אינם נושאים באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה של השירותים לא יקלטו במערכת המלון ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לרכוש את השירותים באמצעות האתר/

3.2.3במקרה של הזנת פרטי רכישה כוזבים יינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות, הכל בכפוף למסמך מדיניות הפרטיות המפורסם באתר.

3.2.5המזמין מודע לכך שמטבע הדברים, עלולות להיות תקלות טכניות בעת ביצוע ההזמנה באתר והמזמין פוטר את המלון מכל אחריות בנוגע לשיבושים או אי קליטת ההזמנה, כולה או חלקה, בשל תקלות טכניות כאמור.

3.3אופן ביצוע ההזמנה

3.3.1המזמין יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.3.2בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המזמין להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד, אלא אם כן צוין אחרת על סוג החדר או חבילת האירוח שנרכשה, בתקופות שיא ו/או בכל תאריך בו יעדכן המלון את אופן ההזמנה.

3.3.3בעת ההזמנה, כרטיס האשראי של המזמין יחוייב במקדמה בסך 15% מעלות ההזמנה הכוללת.

3.3.4התשלום יתבצע במלואו במלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי, בקיזוז המקדמה הנזכרת לעיל, למעט מקרים של תשלום מראש עבור חבילות "ללא אפשרות ביטול" שיחויבו במועד ביצוע ההזמנה.

3.3.5תוקפה של ההזמנה מותנה בתשלום המקדמה האמורה ובקבלת אישור בכתב בידי המזמין אשר יישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל. באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור. הזמנה מבלי שהתקבל עליה אישור המלון בכתב לא תהיה בתוקף ולא תחייב את המלון.

3.3.6המלון איננו מחוייב לשמור את המקום ו/או המועדים המוזמנים כל עוד ההזמנה לא אושרה כאמור, לא שולמה מקדמה בגינה ולא נכנסה לתוקף. כל עוד ההזמנה לא נכסנה לתוקף כאמור,  למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המלון במקרה והזמנתו לא תצא אל הפועל בשל מכירת שירותי האירוח באותו המועד לצד שלישי או מכל סיבה אחרת.

3.3.7למלון שמורה זכות לבטל את ההזמנה בנסיבות שבהן לא יוכל להעניק את השירותים מסיבות אשר אינן בשליטתו או מחמת כוח עליון, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כלפי המלון.


4.תנאים והגבלות

4.1המחירים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. 

4.2 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.3המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4 המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. למשתמש לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

4.5 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת השירותים על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.6אין כפל מבצעים והנחות.

5.קבלת ופינוי חדרים

5.1קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, בכל ימות השבוע, למעט ביום שבת  או חג שאז קבלת החדרים היא מהשעה 16:00.

5.2פינוי חדרים עד השעה 12:00, בכל ימות השבוע.

5.3הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

6.תינוקות וילדים

6.1הגדרות:
"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.
"ילד" – מי שגילו 2 עד 12 שנים.

6.2ככלל האירוח במלון מתאים לזוגות מבוגרים בלבד.

6.3אפשרות לאירוח עם תינוקות ו/או ילדים מותנה ברכישת שירותים עבור כל חדרי המלון לאותה קבוצה במהלך כל תקופת האירוח. 

6.4במהלך חודשי יוני עד אוגוסט וחגי ישראל, ניתן לשכור את כל חדרי המלון לחופשה משפחתית/קבוצתית עם תינוקות וילדים למינימום 2 לילות. 

6.5אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד, אלא אם כן יינתן אישור הנהלת המלון מראש.

7.ביטול הזמנה

7.1ביטול/שינוי של הזמנה עד 14 יום לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, לא יחויב בדמי ביטול.

7.2ביטול/שינוי של הזמנה במהלך 7-14 ימים לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, יחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור 25% מסך עלות ההזמנה. 

7.3ביטול/שינוי של הזמנה במהלך 7 ימים או פחות לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, יחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור 100% מסך עלות ההזמנה.

7.4למרות האמור לעיל, לגבי הזמנות לכל מועד במהלך חודשים יוני, יולי ואוגוסט או לכל מועד שבו חלים חגים וערבי חג, יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:

(1)ביטול/שינוי של הזמנה עד 45 יום לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, לא יחויב בדמי ביטול.

(2)ביטול/שינוי של הזמנה במהלך 15-44 ימים לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, יחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור 50% מסך עלות ההזמנה.

(3)ביטול/שינוי של הזמנה במהלך 14 ימים או פחות לפני מועד האירוח שעל פי ההזמנה, יחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור 100% מסך עלות ההזמנה.

7.5כל בקשה לשינוי פרט מפרטי ההזמנה, לרבות מועד האירוח, כמות המתארחים וכיו"ב, תיחשב כביטול הזמנה לעניין סעיף זה ותחוייב בדמי ביטול בהתאם למפורט לעיל.

7.6אין המלון מחוייב להיעתר לבקשות השינוי, גם כנגד תשלום דמי הביטול.

7.7עם עצם ביצוע ההזמנה ומתן פרטי כרטיס האשראי, המזמין נותן את הסכמתו המפורשת לתנאי הביטול, ונותן למלון הרשאה בלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי אשר ניתן בעת ההזמנה בדמי הביטול בהתאם למפורט לעיל.

7.8אי הגעה למלון במועד האירוח עלך פי ההזמנה ייחשב כביטול ביום האירוח ועל כן יחוייב בדמי ביטול בשיעור של 100% מהעלות הכוללת של ההזמנה בהתאם למפורט לעיל. 

8.ארוחות

8.1במסגרת השירותים ניתנת אך ורק אורחת בוקר.
 
8.2מלבד ארוחת הבוקר, לא ניתנים שירותי הסעדה במלון אלא אם כן הם הוזמנו מראש ואושרו בכתב על ידי המלון.

8.3ניתן לקבל שירות ארוחת ערב באמצעות שף הבית של המלון, בכפוף להזמנה מראש ואישור על ידי המלון. השירות כרוך בתשלום נוסף. פתיחת סרוויס מותנת במינימום 8 סועדים.

8.4צריכת משקאות אלכוהוליים מכל סוג שהוא כרוכה בתשלום נוסף ונפרד.


9.שימוש בבריכות השחייה

9.1שימוש בבריכות השחייה ובמתקני הבריכות הינו באחריות האורחים בלבד.

9.2בריכות השחייה מופעלות במלון ללא פיקוח מציל ושירותי הצלה.

9.3הכניסה לתינוקות וילדים למתחם הבריכות ללא ליווי והשגחה צמודה של הורה אסורה בהחלט.

9.4המלון איננו מחוייב לסגור שערים למתחמי הבריכה על מנת לוודא כי תינוקות וילדים לא ייכנסו. בזמן שהות ילדים במתחם, כל המתקנים של המלון מחייבים ליווי צמוד של הורה מבוגר אחראי.


10.שימוש במתקני הספא ללא לינה


10.1מזמין אשר הזמין שירותים במתקני הספא של המלון בלבד, רשאים לעשות שימוש במתקני המשותפים של המלון. 

10.2אורך השהות במתחם המלון מוגבל בזמן על פי תנאי ההזמנה.

10.3ביטול הזמנה לספא במהלך 3 ימים או פחות טרם מועד ההגעה, יחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור של 100% מהעלות הכוללת של ההזמנה. המזמין נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שניתן בעת ההזמנה בגובה דמי הביטול האמורים.

11.הוראות שונות

11.1אין להכניס בעלי חיים לשטח המלון.

11.2אין להזמין, להכניס ולארח אורחים נוספים במלון מעבר לנקוב בהזמנה, ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה, אף אם ניתנה הסכמת המלון, תהיה מוגבלת בשעות על פי קביעת הנהלת המלון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והמזמין יחוייב בעלות של 200  ש''ח לשעה לאדם. המזמין נותן למלון הרשאה בלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי אשר ניתן בעת ההזמנה בתשלום בהתאם למפורט לעיל.

11.3הבערת אש ו/או הדלקת מנגל אסורה בהחלט בכל שטחי המלון.

11.4ייתכן ויועמדו לרשום אורי המלון אופניים לשימושם. אין בעצם העמדתם של אופניים לשימוש האורחים כדי להטיל אחריות כלשהי על המלון בקשר עם השימוש באופניים. אורחי המלון מוזהרים כי השימוש באופניים עלול להיות מסוכן ולהסב להם נזקים גופניים ופגיעות. הנסיעה על אופניים הינה באחריות המשתמש בלבד ולאחר שמצא את האופניים אשר עומדים לרשתו תקינים ולשביעות רצונו.  השימוש באופניים כאמור מותרת אך ורק על ידי מי שמורשה לכך על פי דין ותחת ציות לדיני התעבורה הנוגעים לעניין, על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

11.5כל הציוד, המתקנים, המערכות, המכשירים, הריהוט, הכלים, חפצי הנוי וכל המיטלטלין אשר מצויים בחדרי המלון בעת הגעת האורחים (להלן: "הציוד"), הינם רכושו הבלעדי של המלון. האורחים מחוייבים לעשות בציוד שימוש סביר להנאתם, לנהוג בהם בזהירות ולשמור על שלמותם. אין להוציא את הציוד, כולו או חלקו, מחדרי האירוח של המלון. 

11.6אין לעשן בתחום המלון, למעט במקומות המוקצים לכך על ידי הנהלת המלון. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סוויטות הפרמיום, מתחם הספא וחדרי הטיפולים שבמלון מוגדרים כאיזורים ללא עישון.

11.7המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המלון ומתקניו ועל הציוד ולא לגרום להם כל נזק במזיד ו/או ברשלנות.

11.8המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו לציוד או למתקן במלון, אשר נגרם במזיד או ברשלנות של אורחי המלון, הוא יחוייב במלוא עלות הנזק והוא נותן בזה הוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שניתן בעת ההזמנה  במלוא עלות הנזק.

11.9על התקשרות המשתמש עם המלון ועל תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז חיפה.

11.10האירוח במלון ייעשה תחת ההנחיות והכללים המחייבים את המלון ואת האורחים בהתאם לכל דין. יש לראות בכללים הללו, כפי שהם מחייבים בעת האירוח במלון, כהוראות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במלון ומתקנון זה. אורח ששהה בחו"ל במהלך  14 יום טרם הגעתו למלון חייב לדווח על כך להנהלת המלון. במידה ואחד מהאורחים בא במגע/נדבק או נכנס לבידוד טרם מועד הגעתו לחופשה, ההנהלה תהה ראשית לבצע חיוב מלא על החופשה על פי תנאי הביטול המפורטים לעיל. במקרה זה האורח יהיה רשאי להציע למלון אורח אחר שיגיע במקומו. חובה להגיע למלון עם אמצעי מיגון דרושים לחטא ידיים, ולעטות מסכה על פי הנחיות משרד הבריאות. בעת ביטול הזמנה בשל הכרזה על סגר מדיני, לא ייגבו דמי ביטול כלל.
שם מלא
טלפון
אימייל
שלח
מלא את פרטייך ואנו נשמח לחזור אליך בהקדם